Martinus Foredragskreds Odense
formidler af åndsvidenskab
Seniorhus Odense
kl. 19 til ca. 21
STED:
Toldbodgade 5, Od. C
M ar in Hansen
“Når livet gør ondt “
Tirsdag den 9. apr il 202 4
Vi ken der alle t il, a t livet r os im od, o g n og le gan ge virker de t, so m om ulykkerne stå r i kø. M åske mister vi en rtstå en de elsket. Måske ram m es vi af sygdomme o g u lykker, d er k oste r os he lbred og førlighed . Måske rammes vi a f a rbejd sløs hed o g skuffe lser, ja eksem plerne er m an ge . I sådanne situationer spørge r vi os selv: ”Hvad e r men inge n? Hvorfo r lige m ig?
Hvorda n ko mmer jeg no ge nsind e vide re?” Martinus ha r en fo rklaring disse store sp ø rgsm ål, o g iføl ge ha m ha r alt i livet en men i ng , også lidelserne . Det ser vi nærme re i fored rag et, og vi kommer også ind på, hvor de r er hjælp a t få. Dels hvorda n m an kan hjælpe an dre, og også h vor da n m an selv ka n f å h jælp til at stå de t svære ig enne m o g k om me vide re.
TEMAFOREDRAG
DE NÆSTE
TORSDAG den 13. JUNI kl. 19.30
Galleri Solvognen Langøvej 533, 5390 Martofte
Entré 100,-
“Et internationalt verdensrige under skabelse”
Vi lever i en verden der bliver stadig ”mindre” - man taler i dag om en global landsby. Vi kan kommunikere med hinanden via internettet, og i løbet af få timer flyve fra det ene kontinent til det andet. Martinus beskriver allerede i 1932 et kommende verdensrige på jorden. Kloden vil en demokratisk valgt verdensregering, og et upartisk verdenspoliti. De nuværende lande vil til den tid udgøre provinser i dette verdensrige, og alle jordens rigdomme vil blive retfærdigt administreret af verdensregeringen. Pengene og de kunstige leveveje vil være afskaffet, og arbejdstiden kun få timer ugentligt. Det kommende verdensrige er beskrevet i Livets Bog bind I kapitel 4, sidst i dette kapitel opstiller Martinus tolv punkter for det kommende verdensriges struktur, i den udstrækning vi er i harmoni med disse, er vi medarbejdere skabelsen af det kommende verdensrige på jorden.
v/ Karl Jørgensen
NB!