Martinus Foredragskreds Odense
formidler af åndsvidenskab
Seniorhus Odense
kl. 19 til ca. 21
STED:
Toldbodgade 5, Od. C
Inger Sø rensen
Aurin Ræder
M ar in Hansen
Vi lever i en verde n, hvo r de r sta d ig e r krig o g ufred, h vor m an ge menne sker føler sig slavebun dn e a f ko nflikter , a f de t so m Martinus k alde r tvu ngne leveveje o g m an ge an dre f ormer fo r en følelse a f p erso nlig fæ ngsli ng . Det medfører en sto r længsel ef ter frihed . Det
Kroppen o g sind et ha r m ange fo rskellige b ehov so m kan være sv ære a t nd ter e e ller huske p å i d enne stressed e t idsalde r. Vi bære r samtidigt run dt ældga mle fa stlåste van e r, som konstan t fo rår sag er bitr e ko nflikter og ge nvo rdigh ed er.
“At give og få fr ih ed”
“Den ideelle Leve vis - fra Teor i til Praksis”
Ved hjælp a f Martinus an alyser k an vi lære a t overkomme d isse uv an er og dække vo res b eho v en sun d n atu rlig m åd e. Herved ka n vi lære a t imødegå livets udfo rdringe r ud en at komme i ko nflikt med na tur en og vores m edmenne sker.
er na tur ligt, a t vi ønsker en større grad af frihed alle livsområd er , fo rk larer Martinus i sine an alyser , men ifølge åndsvidenskab en kan vi ikke med m ag t kæmpe os til st ørre f rihed . Kun ge nn em ud viklin g a f n æstekæ rlighed kan vi opnå de n f uld ko mne frihed .
“Når livet gør ondt “
Tirsdag den 9. apr il 202 4
Tirsdag den 27. februar 2024
Tirsdag den 12. marts 2024
Vi ken der alle t il, a t livet r os im od, o g n og le gan ge virker de t, so m om ulykkerne stå r i kø. M åske mister vi en rtstå en de elsket. Måske ram m es vi af sygdomme o g u lykker, d er k oste r os he lbred og førlighed . Måske rammes vi a f a rbejd sløs hed o g skuffe lser, ja eksem plerne er m an ge . I sådanne situationer spørge r vi os selv: ”Hvad e r men inge n? Hvorfo r lige m ig?
Hvorda n ko mmer jeg no ge nsind e vide re?” Martinus ha r en fo rklaring disse store sp ø rgsm ål, o g iføl ge ha m ha r alt i livet en men i ng , også lidelserne . Det ser vi nærme re i fored rag et, og vi kommer også ind på, hvor de r er hjælp a t få. Dels hvorda n m an kan hjælpe an dre, og også h vor da n m an selv ka n f å h jælp til at stå de t svære ig enne m o g k om me vide re.
De næste TEMAFOREDRAG